Tržní hodnota (obvyklá cena)

   Dle zákona o oceňování majetku je obvyklá cena cenou, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku ke dni ocenění. Zkrátka, odhad tržní hodnoty se odvíjí od místa a času ocenění dané nemovitosti. Toto určuje reálnou cenu nemovitosti.

   V současné době existují tři hlavní přístupy oceňování. Prvním přístupem je tzv. nákladová metoda, která využívá principu skutečně vynaložených nákladů, od kterých je odečteno opotřebení. Druhým přístupem je metoda výnosová, která je založena na výpočtu, kde se berou v potaz výnosy a náklady nemovitosti spolu s tzv. kapitalizační mírou. A třetím druhem ocenění je nejčastěji užívaná porovnávací metoda.

   Nákladová metoda je v některých pramenech nazývána jako metoda věcné hodnoty. Na tomto přístupu je založeno oceňování dle cenového předpisu. Využívá se zejména při stanovení pojistné hodnoty, náhradách škod při pojistných událostech a samozřejmě má své místo i v oceňování založeném na tržních principech. Základní princip nákladové metody spočívá v porovnání skutečně vynaložených nákladů stavby s vlastnostmi a druhem stavby. Výpočet věcné hodnoty spočívá v tom, že se nejdříve oceňovaná stavba kvantifikuje pomocí m3 obestavěného prostoru nebo měrných jednotek obestavěného prostoru. Poté se ocení hodnotou odpovídající nákladům na jejich pořízení (tzv. reprodukční cena). Od této ceny se ,,odečte“ opotřebení fyzické a morální (tj. stáří a stav stavby).

   Výnosová metoda vyjadřuje přístup, který je založen na čistě ekonomickém, podnikatelském pohledu na nemovitost, která má přinášet výnos svému majiteli. Tento výnos je upraven o tzv. kapitalizační míru, která by v budoucnu umožňovala vyplatit takové částky, které jsou rovny výnosům plynoucích z nemovitosti. Nejprve se stanoví čisté roční nájemné (kde je brán v potaz výpadek nájemného), dále se sečtou náklady např. na údržbu, správu, amortizaci atd. Rozdíl těchto hodnot vyjadřuje čistý roční výnos, který je následně převeden na výnosovou hodnotu pomocí kapitalizační míry.

   Porovnávací metoda (srovnávací přístup) je založena na porovnání oceňované nemovitosti na základě stejných nebo podobných parametrů s jinými nabízenými nemovitostmi na realitních portálech nebo s již uskutečněným prodejem/koupí nemovitosti. Tato metoda se v dnešní době používá nejčastěji, ale je třeba ji používat velice citlivě a porovnávané nemovitosti vybírat pečlivě.


Ceník za tržní odhad:


Pozemek                   od 2000 Kč
Byt                           od 2500 Kč
Rodinný dům             od 3500 Kč
Kancelář                   od 1500 Kč
Rekr. objekty            od 3500 Kč
Garáž                       od 1000 Kč
Admin. budovy a
budovy pro obchod    od 6500 Kč
Bytový dům              od 8000 Kč
Ostatní                     dle dohody


   Odhad nemovitosti vyhotovím do pěti pracovních dnů. V případě vypracování do dvou dnů od místního šetření + 50% ceny. Za odhad do druhého dne + 100% ceny.

   Nejvíce působím v Táboře a okolí (Sezimovo Ústí, Malšice, Chýnov, Milevsko, Jistebnice, Dražice, Planá nad Lužnicí, Sudoměřice u Bechyně, Bechyně, Tučapy, Choustník atd.) Není žádný problém vyhotovit odhad nemovitosti kdekoli v Jihočeském kraji (Písek, Jindřichův Hradec, České Budějovice apod.) Po dohodě je v mých možnostech vypracovat odhad Vaší nemovitosti i v Příbrami a okolí.